آیین نامه ها


آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
نرخ نامه جدید معاینه فنی - سال 95
استاندارد بازنگری شده 9181
استاندارد 9747 برای تست ادواری خودروهای گاز سوز
استاندارد 9426 برای تست ادواری خودروهای گاز سوز
طرح کاهش آلودگی هوای شهر (LEZ)
مصوبه هییت دولت مورخ 87/07/20
مصوبه هییت دولت مورخ 90/12/16
مصوبه هییت دولت مورخ 93/02/10
حدود مجاز آلایندگی خودروها در مراکز معاینه فنی 93/10/29
برخی از قوانین معاینه فنی
نرخ نامه معاینه فنی